دوست داشتن کسی که شما رو دوست نداره

پمثل بغل کردن کاکتوس می مونه

هرچی محکم تر بغل کنی بیشتر آسیب میبینی …

[ دو شنبه 16 شهريور 1394برچسب:, ] [ 4:34 PM ] [ یه دوست ] [ ]

متن عاشقانه بازی با دل

[ دو شنبه 16 شهريور 1394برچسب:, ] [ 4:18 PM ] [ یه دوست ] [ ]

شاید روزے بے خبر دیگر پستـــــ نگذارم..


دلم مےخواهد ترانہ‌ے خداحافظے رابنویسم..

 

روے دیوار همیڹ مجازے


ولے...


واژه‌ها فرار مےڪنند


دلم طاقـٺ نمےآورد


اشڪ‌ها اماڹ نمےدهند


نمےدانم ،شاید مڹ هم روزے


بے خداحافظے بروم از ایڹ


صفحہ‌ےِ مجازے..

 

naghmehsara.ir-(17)

[ دو شنبه 16 شهريور 1394برچسب:, ] [ 4:11 PM ] [ یه دوست ] [ ]